Brändiarkkitehtuuri

Miten Taideyliopiston brändiarkkitehtuuri rakentuu ja miten akatemioiden alabrändit liittyvät siihen.

Periaatteet

Taideyliopisto ja kolme akatemiaa muodostavat yhdessä ilmekokonaisuuden, joka mahdollistaa Taideyliopisto-kattobrändin itsenäisen esiintymisen sekä kolmen akatemia-alabrändin itsenäisen esiintymisen ja nimen esilletuonnin.

Kokonaisuuden liimana toimii yhteinen X-merkki. Tekstilogojen persoonallinen muotoilu toistuu läpi kokonaisuuden.


Taideyliopisto-kattobrändi

Yhteinen X-merkki ja ilme.

Taideyliopiston tekstilogo ja X-merkki.

Akatemia-alabrändit

Akatemiat käyttävät yhtä yhtenäistä ilmettä, jonka sisällä ne profiloituvat taiteellisen sisällön kautta.

Akatemioiden logot.

Tunnukset: tekstilogot ja X-merkki

Taideyliopiston ja akatemioiden tunnukset muodostuvat tekstilogojen ja X-merkin yhdistelmästä.

Alla ohjeistusta logojen käytöstä, jos tarvitset logoja käyttöösi, löydät logojen latauslinkit ilmeen perustelementit -sivulta.

Tekstilogot

Taideyliopistolla ja kolmella akatemialla on omat tekstilogonsa, jotka tuovat kunkin brändin nimen esiin vahvasti. Logojen muotoilu toimii kokonaisuuden yhdistävänä tekijänä. X Akatemia -allekirjoitus on aina osa akatemioiden tekstilogoja.

Taideyliopiston ja akatemioiden logot. Alimmaisessa rivissä vuonna 2019 käytöstä poistetut logoversiot.

X-merkki

X-merkki toimii Taideyliopiston ja kolmen akatemian yhteisenä merkkinä.

Taideyliopiston yhteinen X-merkki.

Brändiarkkitehtuuri Taideyliopiston ilmeessä

Taideyliopiston ilmeessä Taideyliopiston tekstilogoa ja X-merkkiä voidaan käyttää joustavasti.

Esimerkkejä:

Kuvassa vasemmalla Taideyliopiston tunnus perusmuodossaan allekirjoittajana. Kuvassa oikealla X-merkin käyttö isossa koossa ja tekstilogo.
Kuvassa tekstilogon käyttö isossa koossa ja pienempi X-merkki.

On tärkeää, että tekstilogo ja X-merkki esiintyvät aina yhdessä sovelluksen pääpinnassa.

Brändiarkkitehtuuri akatemioiden ilmeessä

Akatemioiden ilmeissä käytetään akatemian tunnuksia perusmuodossa. Lisäksi logon elementit ”Taideyliopisto” ja ”X Akatemia” voidaan irrottaa toisistaan, mikäli tilaa on riittävästi.

Esimerkkejä:

Kuvassa vasemmalla Akatemian tunnus perusmuodossaan allekirjoittajana (sisältäen X Akatemia -allekirjoituksen). Kuvassa oikealla X-merkin käyttö isossa koossa ja akatemian tunnus perusmuodossaan (sisältäen X Akatemia -allekirjoituksen)
Tekstilogon käyttö isossa koossa ja X Akatemia -allekirjoitus irroitettuna.

On tärkeää, että Akatemian tekstilogo ja X Akatemia -allekirjoituksen esiintyvät aina yhdessä sovelluksen pääpinnassa.


Alaorganisaatiot ja konseptit

Taideyliopisto- ja akatemia -brändien alla voidaan erikoistapauksissa tuoda esiin nimetyjä alaorganisaatioita, sekä markkinoinnillisia konsepteja, jotka on erityisen perusteltua profiloida.

Alaorganisaatioit ja konseptit on jaettu kolmeen ryhmään:

Alaorganisaatiot, jotka nimetään

Kuvassa tutkimusyksikkö Ceradan ja Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön  logot.
Tutkimusyksikkö Ceradalla ja Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksiköllä on omat määrämuotoiset logot.

Markkinoinnilliset sisältökonseptit

Markkinoinnilliset sisältökonseptit voidaan erikoistapauksissa profiloida oman ilmeen keinoin.

Kuvassa Uniarts festin sekä Kuva/tila gallerian logot

Olemassa olevat konseptit

Ennen Taideyliopisto -brändiä luodut konseptit.

Kuvassa Kokos logo

Alaorganisaatioiden tunnukset

Alaorganisaatioita ovat esimerkiksi toimipaikat, keskukset, tutkimushankkeet ja palvelut.

Taideyliopiston alaorganisaatiot

Taideyliopiston alaorganisaatioiden nimet merkitään tarvittaessa tunnusten yhteyteen siten, että X-merkki sijoittuu organisaation nimen ja tekstilogon väliin.

Kuvassa tutkimusyksikkö Ceradan logo

Akatemioiden alaorganisaatiot

Kuvassa Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön logo.

Akatemoiden alaorganisaatioiden nimet merkitään akatemioiden tunnusen yhteyteen X Akatemia -allekirjoituksen alle.

Alaorganisaatioiden nimet kirjoitetaan aina Monosten fontin C-leikkauksella.

Alaorganisaatioille ei luoda omia erillisiä ilmeitä.

Alaorganisaatioiden tunnusten joustava käyttö

Alaorganisaatioiden nimet voidaan ilmettä sovellettaessa tarvittaessa siirtää erilleen tekstilogoista.

Kuvassa Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön logo missä sen osat ovat erillään.

Markkinointikonseptien tunnukset ja ilmeet

Taideyliopiston markkinoinnilliset kampanjat, palvelu- ja sisältökonseptit voidaan erityisin perustein profiloida itsenäisemmin suunnittelemalla niille oma nimi ja ilme.

Itsenäisemmin brändättäviä konsepteja voivat olla esimerkiksi markkinointikampanjat, palvelut, tapahtumat, festivaalit ja kilpailut.

Suunniteltavien nimien ja ilmeiden tulee tukea Taideyliopisto -brändiä ja ilmettä.

Markkinoinnilliset ja sisällölliset konseptit allekirjoitetaan aina Taideyliopiston tai akatemian tunnuksilla.

Mahdollisuuksia ilmeiden suunnitteluun:

Kuvassa Taideyliopiston Ihmebussi hankkeen logo.
Konseptin nimeäminen erottuvasti ja X-merkin sisällyttäminen tunnukseen luovasti.
Kuvassa Kuva/tila gallerian logo.
Nimeämällä konsepti konseptia kuvaavalla nimellä ja luoden sille oma tunnistettava ilme. Varmista aina, että yhteys Taideyliopistoon tulee aina käydä selvästi esille.

Olemassa olevien konseptien nimet ja ilmeet

Nykyiset olemassa olevat palvelu- ja sisältökonseptit voidaan tunnettuus- ja kustannussyistä säilyttää toistaiseksi entisissä ilmeissä. Konseptien allekirjoittajaksi kuitenkin lisätään Taideyliopiston tai kyseessä olevan akatemian tunnus (tekstilogo + X-merkki).

Kuvassa Sibarecordsin ja Kokoksen logot

Taideyliopiston pidemmän ajan tahtotila on vaiheittain uudistaa olemassa olevat konseptit siten, että ne ovat ilmeeltään sukunäköisiä Taideyliopiston kanssa.

Markkinoinnilliset ja sisällölliset konseptit allekirjoitetaan aina Taideyliopiston tai akatemian tunnuksilla.


Kriteerit brändiarkkitehtuurin eri tasoille

1. Taideyliopisto ja akatemiat

Tälle tasolle ei voida lisätä uusia yksikköjä. Muotoiltuja tekstilogoja ei tehdä muille yksiköille. Ne on varattu vain Taideyliopisto- ja akatemia-brändien käyttöön.

Kuvassa Taideyliopiston ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian logot.

2. Alaorganisaatiot

Tälle tasolle kuuluvat kaikki Taideyliopiston sisäiset palvelut, alueelliset yksiköt ja tutkimushankkeet. Tasolle kuuluvat palvelut, yksiköt ja hankkeet ovat luonteeltaan pysyviä.

Kuvassa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön logo.

3. Markkinoinnilliset sisältökonseptit

Tälle tasolle valitaan sellaiset markkinoinnilliset ja sisällölliset konseptit, joiden menestyksekäs viestintä edellyttää oman erottuvan identiteetin luomista. Tasoon kuuluvilla konsepteilla tulee olla selkeästi määritellyt kaupalliset/viestinnälliset tavoitteet. Tasoon kuuluvat konseptit ovat useasti kestoltaan rajattuja ja kampanjanomaisia. Alaorganisaatiot eivät kuulu tasolle neljä.

Kuvassa Kuva/tila gallerian logo.

Tämän tason mukaisia omia ilmeitä voidaan luoda vain erityisin perustein.

4. Olemassaolevat konseptit

Olemassaoleva konsepti voidaan pitää nykyisessä ilmeessä seuraavin perustein:

  • Budjettia ilmeen uudistamiseen ei ole.
  • Konseptilla on vahva tunnettuus ja toimiva ilme, jota ei haluta toistaiseksi muuttaa.
Kuvassa Sibarecordsin logo.